Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános szerződési feltételek

Letölthető változat (PDF)


Jelen szerződési feltételek hatálya a Travel-Koffer Bt ( Travel Koffer Utazási Iroda ) és az Utas között létrejött egyedi megrendelésekre/utazási szerződésekre terjed ki.
A Travel Koffer Utazási Iroda, mint utazásszervező (Székhely: 1111 Budapest, Bartók B. út 14. I/10. Telephely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. nyilvántartási szám: U-001803. adószám: 26161545-1-43 ) által szervezett utazásokra az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.), ill. az utazási szerződésekről szóló 281/2008 (XI.28.) kormányrendeletekben foglaltak az irányadók. Vagyoni biztosítékot nyújtó biztosító: EUB.
Az ÁSZF valamint a Megrendelőlap és annak mellékletei (pld. árajánlat) együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a Travel-Koffer Bt bocsájt az Utas rendelkezésére, illetve az utasok egyedi kérései nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok a Travel-Koffer Bt-re nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az utazásszervező nem felelős.

I.  Utazási Szerződés létrejötte
1.     Az Utazási Szerződés az Utas részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (e-mail), az Utazási Szerződés utas általi elfogadásával és aláírásával, az aláírt szerződés Travel-Koffer Bt részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének megfizetésével jön létre.
2.     A Travel-Koffer Bt egyedi írásbeli utazási ajánlata, valamint a Megrendelő/Utazási Szerződés tartalmazza: az úti célt, az útvonalat, jelentősebb tartózkodási helyeket, a szálláshely helyét, típusát, főbb jellemzőit, a szálláshely adott ország szerinti komfortfokozatát, az indulás és visszaérkezés időpontját, a szállítás módját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a megrendelhető részszolgáltatásokat, a részvételi díj összegét, a külön felszámításra kerülő díjakat (pld. adó, illeték, részszolgáltatások), az ezek változásának lehetőségére vonatkozó felhívást.
3.     Az Utazási Szerződés alapján a Travel-Koffer Bt a szerződés szerinti utazási szolgáltatást köteles teljesíteni, az Utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

II. Részvételi díj / Fizetési feltételek
1.     Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner, vagy a légitársasággal kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettségeket ró az utazásszervezőre.
2.     Az egyedi utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj összegének megfizetését a Travel-Koffer Bt legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner vagy a légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
3.     Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg megfizetni a Travel-Koffer Bt részére.
4.     Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Travel-Koffer Bt a szerződéstől elállhat. Az Utas ez esetben köteles a Travel-Koffer Bt kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni-

III. Engedményezés / Módosítási feltételek
1.     Az Utas az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvételi jogát jogosult olyan 3. személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Repülőjegyek engedményezésére csak az adott légitársaság által meghatározott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
2.     Bármely, az Utas által kezdeményezett módosítás (név-, szálloda-, időpont módosítás, stb.) esetén a szolgáltató által meghatározott módosítási díjon felül 10.000 Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. Menetrend szerinti járattal történő utazás esetén bármely repülőjegy módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

IV. Az Utas jogai és kötelezettségei
1.     Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeget megfizetni a Travel-Koffer Bt- útmutatásai alapján, az utazásra vonatkozó információkat, valamint az iroda képviselőjének szóbeli tájékoztatását tudomásul venni.
2.     Az Utas köteles a Travel-Koffer Bt vagy annak képviselője által meghatározott indulási időpontokat és egyéb feltételeket betartani. Ellenkező esetben a feltételek be nem tartásából származó összes következmény az Utast terheli.
3.     Amennyiben az Utas lemond az általa kifizetett szolgáltatásról, vagy azt nem veszi igénybe, ezek elmaradásáért kártérítésre nem tarthat igényt.
4.     Az Utas által az utazás során 3. személy részére okozott kárért az Utas felel.
5.     Az utazás során az Utas köteles maga gondoskodni személyes értékeinek őrzéséről.
6.     Az Utas köteles az adott ország beutazási szabályaira vonatkozó mindenkori (útlevél-, vám-, deviza) jogszabályokat betartani. Amennyiben az Utast saját hibájából az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére illetve kártérítésre nem tarthat igényt.

V. A Travel-Koffer Bt jogai és kötelezettségei
1.     Travel-Koffer Bt fenntartja magának a jogot az utazás módosítására vagy le nem bonyolítására „Vis Major” események esetén.
2.     Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel. Ha a Travel-Koffer Bt a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Travel-Koffer Bt nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely résszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
3.     Travel-Koffer Bt fenntartja a jogot a szálláshely változtatására azonos kategórián belül.
4.     Travel-Koffer Bt nem felel az előre nem látható eseményekből eredő problémákért.
5.     Travel-Koffer Bt felel az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve, ha a nem teljesítés illetve hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza.  
6.     A légitársaságok által történő hibás teljesítésből keletkező károkért a Travel-Koffer Bt felelősséget nem vállal. Például: járattörlés, járat késés, sztrájk, menetrend módosítás, túlfoglalás, vis major..stb.
7.     A Travel-Koffer Bt köteles a teljes részvételi díj megfizetése után az utazás igénybevételére jogosító dokumentumokat kiállítani és legkésőbb 5 nappal indulás előtt az Utasnak átadni.

VI. Fizetési feltételek
1.     Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.
2.     A teljes részvételi díj megfizetése az út indulása előtt 30 nappal esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a Travel-Koffer Bt a hátralék megfizetéséről külön értesítést írásban nem küld. Amennyiben az Utas 30 nappal az indulás előtt a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a Travel-Koffer Bt lemondási feltételei lépnek életbe.

VII. Lemondási feltételek
1.     A Travel-Koffer Bt jogosult az árajánlatban szereplő részvételi díjakat a jogszabályban előírt esetekben megemelni (szállítási költségek, adó, illeték és egyéb kötelező terhek, deviza-forintárfolyam változás). A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát az utassal közölni kell. A részvételi díj az út indulását megelőző 20 napon belül nem emelhető. Amennyiben a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja az Utasnak jogában áll írásban tett nyilatkozattal elállni a szerződéstől. Amennyiben az utas 48 órán belül nem nyilatkozik, a Travel-Koffer Bt az áremelést elfogadottnak tekinti.
2.     Travel-Koffer Bt írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől legkésőbb 20 nappal az utazás megkezdésének időpontja előtt. Amennyiben a Travel-Koffer Bt az Utazási Szerződésben foglaltakban lényegesen módosítani kíván, az Utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, amennyiben ennek nyújtására a Travel-Koffer Bt-nek lehetősége van. Ha a szervező iroda helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes a befizetett részvételi díjat köteles haladéktalanul visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Travel-Koffer Bt köteles a díjkülönbözetet az Utas részére visszafizetni.
3.     Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni. Ha az Utas az 1-2.pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el a szerződéstől, köteles a Travel-Koffer Bt részére kártalanítást (bánatpénzt) fizetni, az utazás megkezdése előtti:

  • 60-35 nappal a részvételi díj                                                         10%-a
  • 34-21 nappal a részvételi díj                                                         40%-a
  • 20-11 nappal a részvételi díj                                                         75%-a
  • 10 nappal, valamint meg nem jelenés „no show” esetén        100%-a

4.     Egyedi utazási csomagok összeállítása esetében a fizetési, lemondási és visszatérítési feltételek a fentiektől eltérhetnek, különös tekintettel a menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén. A menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén az utazási csomag részét képező repülőjegyek és reptéri illetékek csak 100% lemondási díj mellett törölhetőek.

VIII. Hibás teljesítés
1.     Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítés esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni valamint jegyzőkönyvbe foglaltatni. Amennyiben az Utas nem emel kifogást vagy panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet. A jegyzőkönyvet az esetleges kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a Travel-Koffer Bt-nek eljuttatni. Utólagos reklamációt a Travel-Koffer Bt-nek nem áll módjában elfogadni. Az időben benyújtott panaszlevelekre az utazásszervező köteles 30 napon belül válaszolni.

IX. Együttműködési kötelezettség
1.     A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. Ennek hiányában a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes.
Nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. Általános Forgalmi Adóról szóló tv.206.§-a szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni):
o    A szolgáltatást magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
o    Adóalanyként, saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
o    Adóalanyként, saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe
Az Utas kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltakat annak aláírásával megismerte, tudomásul vette és elfogadta.Kelt…………………………..        Utazási Iroda aláírása:                                            Utas aláírása: